- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม
)

- ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


- การประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


- การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้บทเรียนจากวิดีโอซีดี

- การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม โดยใช้บทเรียนจากวิดีโอซีดี


- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
และการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


- การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน โดยใช้บทเรียนจากวิดีโอซีดี

- การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้บทเรียนจากวิดีโอซีดี


   
           
     

อ.เพียงใจ   พรหมทัศนานนท์

- การคัดแยกการออกเสียงพูดภาษาไทย โดยใช้แบบทดสอบการออกเสียงพูดในภาษาไทย
   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2547


- การศึกษาการแก้ปัญหา การพูดไม่ชัด โดยการใช้แบบทดสอบการออกเสียงพูด
  ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2546

- การคัดแยกการออกเสียงพูดภาษาไทย โดยใช้แบบทดสอบการออกเสียงพูด
  ในภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2546


   
           
      อ.ไตรรัตน์   พิพัฒโภคผล

- การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   โดยการจัดกิจกรรมแบบ  4 MAT


   
           
      อ.เรวดี   ตัณฑโอภาส

- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาดนตรีสากล
  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีไทย
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


- การศึกษาผลการเรียนทฤษฎีดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกที่เป็นรูปธรรม


   
           
      อ.นพเก้า   ลิมป์สีสวรรค์

- ผลของการใช้แบบฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์
  เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  ทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น


-
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การฝึกระดม
  พลังสมอง โดยใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์   
           
     
ผศ.ลักษณา อินทะจักร


- การศึกษาผลการเรียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   
   ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ


- การประเมินตนเองของครูผู้สอน

- การแก้ไขพฤติกรรมการจดการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

- การศึกษาการเขียนคำที่มีตัวการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
  ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มีตัวการันต์


   
           
      รศ.ลลิตพรรณ   ทองงาม

- การคัดแยกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสาระทัศนศิลป์
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


   
           
      อ.นัยนา คณานุรักษ์

- การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ
  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


- การศึกษาผลการเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กด โดยใช้แบบฝึกการเขียนคำ
  เพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


- การศึกษาผลการเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กน โดยใช้แบบฝึกการเขียนคำ
  เพื่อสอนซ่อมเสริมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


   
 
อ.วชิราภรณ์ ชุมพล

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในมุมหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
 
งานวิจัยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- การพัฒนาการเข้าแถว เดินแถว เข้าคิว "เข้าแถวแจ๋ว จริง จริง"
  ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑

[ Home ] [ Back ]