แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2548 - 2549

โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประจำปี 2547

โครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประจำปี 2548

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผลงานของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวมพลังพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- ผลงานทัศนศลป์ ( Visual Arts )
- ผลงานนาฏศิลป์  ( Performance )
- ผลงานดนตรี     ( Music )


   
 
 
   
   
[ ]
หน้าหลัก