ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์งานแนะแนว และศูนย์เพื่อนเด็ก
 
 
 
 
 
 
บทนำ
 
งานแนะแนวและศูนย์เพื่อนเด็ก มีการจัดบริการให้ความช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การสอนซ่อมเสริมการแก้ไขข้อบกพร่องทางการพูด การให้ความรู้ข้อมูลที่จำเป็นในการศึกษาต่อ
และการดำรงชีวิตแก่นักเรียนรวมถึงบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนในการส่งเสริมนักเรียน
ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้  มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข