กำหนดการพิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2548
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 

06.30 - 07.00 น.

  - นักเรียนทุกคนนำดอกไม้ไหว้ครูไปส่งที่ห้องอาหารประถมปลายเพื่อจัด ใส่ตะกร้า นำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูหน้าเวที  
08.00 น. - นักเรียนชั้น ดล. - ป.3 เข้าแถวที่หน้าเสาธง เคารพธงชาติ และสวดมนต์
- นักเรียนชั้น ป.4- ป.6 เคารพธงชาติ และสวดมนต์ เข้าเรียนตามปกติ
ชม. 1 - นักเรียนชั้น ดล. - ป.3
- เดินแถวตามลำดับชั้นไปบริเวณพิธีหอประชุมมหาวิทยาลัย
- เข้านั่งตามลำดับชั้น ชาย นั่งด้านขวาของหอประชุม หญิง นั่งด้านซ้าย ของหอประชุม ริมซ้ายสุดเว้น สำหรับนักเรียนถือพาน นักเรียนที่รับเกียรติบัตรนั่งแถวหลังสุด
- ประธานมาถึงบริเวณพิธี
- คณาจารย์และนักเรียนยืนตรงพร้อมกัน
- ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ทุกคนยืนประนมมือ
- ประธานกลับมานั่ง
- หัวหน้านักเรียนนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และบทไหว้ครู
- หัวหน้านักเรียนกล่าวคำปฏิญาณทุกคนกล่าวตาม
- หัวหน้านักเรียนสั่งนักเรียนทั้งหมดนั่งเมื่อกล่าวเสร็จ
- ดนตรีไทยบรรเลงผู้แทนแต่ละชั้น นำพานดอกไม้ พานธูปเทียนมากราบประธาน
- ผู้แทนแต่ละชั้นกลับมานั่งที่เดิม
- ประธานเจิมหนังสือ (นักเรียนยังนั่งอยู่กับที่)
- ผู้อ่าน - รายนามนักเรียนกล่าวเรียนเชิญประธานแจกเกียรติบัตร
- ประธานแจกเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและเกียรติบัตรประพฤติดี
- ประธานให้โอวาท (หัวหน้านักเรียนบอกทำความเคารพ)
   นักเรียนไม่ต้องลุกขึ้น ประธานกลับมานั่งที่เดิม
- ประธานกราบพระ (นักเรียนทั้งหมดยืนตรง)
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เสร็จพิธี นักเรียนกลับห้องเรียน
ชม. 2 นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ทำพิธีตามขั้นตอนเดียวกัน
 

[ Home ]