กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์)
   
     
สาระทัศนศิลป
   
 

     

   


     
       
 
รศ.ลลิตพรรณ ทองงาม

อ.อนุมาน สมบูรณ์ศิลป์
อ.มานิตย์ ประทุมมี
อ.ทิพยกมล บูลภักดิ์
 
   
สาระดนตรี
 อ. เรวดี  เพชรมุนี
หัวหน้ากลุ่มศิลปะ
(สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์)


อ.โยธิน หวังทรัพย์ทวี
อ.กุศล สุขสบาย
อ. ปุณชรัศมิ์ พันธุ์เสือ
   
   
สาระนาฏศิลป์

 
   

ผศ.ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล
 
40
 
อ.ปราณี วิสุทธิแพทย์
อ.สมเกียรติ  วรรณเฉลิม
                                             
                   
                   
อ.วีรกิจ  ยอดนาม