งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


   
 
        
       ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม 
"การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้ง "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เห็นความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เลขที่สมาชิก 7-10110-002 การดำเนินงานอิงรูปแบบของ "สวนพฤกษศาสตร์" โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ มีแหล่งข้อมูลพันธุ์ไม้ที่จัดเก็บในห้องพิพิธภัณฑ์พรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองมีการศึกษาต่อเนื่อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการรวบรวมพรรณไม้
       หายากเข้ามาปลูกในโรงเรียน โดยจัดเป็นกลุ่ม ได้แก่ สวนกัลปพฤกษ์ สวนพรรณไม้หอม สวนพรรณไม้เลื้อย สวนสมุนไพร เป็นต้น มีการบันทึกรายงานข้อมูลมีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้า และมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการสอนในวิชาต่าง ๆ

   
               
   
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้
2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
    เผยแพร่สู่ชุมชน
3. เพื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยฝึกทักษาการสังเกต เรียนรู้ตั้งคำถามและหา
   คำตอบเป็นข้อมูลสะสมอันจะก่อให้เกิดความรู้และเชี่ยวชาญในพรรณไม้นั้น

   
   
การดำเนินงาน
    ดำเนินงานตามองค์ประกอบของ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


   
           
       
   
1. การจัดทำป้ายชื่อ

       ในขั้นแรกป้ายชื่อเป็นชื่อพื้นเมือง จากนั้นให้นักเรียนทำป้ายข้อมูลชั่วคราวโดยค้นคว้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชื่อสามัญ และชื่อวิทยาศาสตร์ ต้นที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้จะจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง ส่งไปโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ เพื่อให้นักพฤกษศาสตร์อนุกรมวิธานพืช จำแนกหาชื่อวิทยาศาสตร์และข้อมูลต่าง ๆ

   
                         

               
                       

ป้ายชื่อพื้นเมือง

               
       


 

           
       

ป้ายข้อมูลชั่วคราว

           


 

 

พรรณไม้ดอง
             

พรรณไม้แห้ง
     
         


 

       
   

นักเรียนทำพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง
   
   
   
   

พิพิธภัณฑ์พรรณไม้
   
   
2. การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

       มีการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียนโดยจัดเป็นกลุ่ม ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์ทั้งหมด 10 ส่วน ได้แก่ สวนพรรณไม้หอม สวนเกษตร สวนกัลปพฤกษ์ สวนกล้วย สวนลานปฏิบัติธรรม สวนลานแดง สวนลานเหลือง สวนพรรณไม้เลื้อย สวนป่า สวนสมุนไพร และมีการจัดทำแผนผังพันธุ์ไม้เพื่อแสดงตำแหน่งต้นไม้ในโรงเรียน
   
      
   

แผนผังแสดงตำแหน่งสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   
   

   
   

ตัวอย่างแผนผังสวนเกษตรแสดงตำแหน่งของต้นไม้
   
   

ภาพสวน 10 สวน

       
               
 
             
   
               
               
   
                               
   
                               
   
                               
   
    3. การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
       นักเรียนศึกษาข้อมูลพันธุ์ไม้ ด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นในสมุดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

   
                             
    4. การเขียนรายงาน
        นักเรียนเขียนรายงานผลการศึกษาพันธุ์ไม้ และเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าของนักเรียนและบุคคลทั่วไป เป็นการศึกษาต่อเนื่องและทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญของพืชชนิดนั้น ๆ
   
             


 

             
              

             
    5. การนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
       มีการนำพืชในสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) บูรณาการหน่วยการเรียนเรื่อง"ทานตะวัน" เพื่อร่วมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 50 พระชันษา โดยศึกษาในหัวข้อ ทรัพยากรไทย : ทุกสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
   
   
   
[Home] [Back]