: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
  - พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556
  - นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  - พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ลูกเสือเนตรนารี
  - กิจกรรมวันเด็กนานาชาติสืบสานวัฒนธรรม (นาฏศิลป์)
  - อำลาอาลัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ดนตรี)
  - การแสดงประจำปีโรงเรียน
  - รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประสานมิตร ประถมสาธิต ประสานมิตร ครั้งที่ 8
   
มาตรฐานที่ ๒
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  - พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ/ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเด
  - พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  - กิจกรรมพบเพื่อนญี่ปุ่น ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี่ 4 พบเพื่อนชานเมือง (โรงเรียนวัดบางเดื่อ)
  - ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์น้อยทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พันธุ์พืช มศว
  - นาฏศิลป์หรรษา
  - กิจกรรมรักษ์โลกของเด็กเล็ก ปี 55
  - กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส
  - รวมใจสามัคคี เดิน-วิ่ง ประสานมิตร ประถมสาธิต ประสานมิตร ครั้งที่ 8
   
มาตรฐานที่ ๓
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  - เด็กเก่งคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษไปแข่งขันภายนอก
  - นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  - โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทางดนตรี นาฏศิลป์โขน
  - กิจกรรมห้องสมุด
  -โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนญี่ปุ่น
  - ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   
 
มาตรฐานที่ ๔
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้าง
สรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
  - การประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่
  - กิจกรรมวิชาศิลปะ /คอมพิวเตอร์/ งานประดิษฐ์
  - กิจกรรมฉันทะป.1-3
  - โครงงานกระเจี๊ยบแดง ทุกระดับชั้น
  - โครงงานประกวดวิทยาศาสตร์ ป.5-ป.6
 
มาตรฐานที่ ๕
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  **ดูที่ห้องงานวัดและประเมินผล**
   
มาตรฐานที่ ๖
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
  - กิจกรรมแนะแนว
  - กิจกรรมบูรณาการโครงการ 5 ส
  - การงานวิชาศิลปะ /คอมพิวเตอร์/ งานประดิษฐ์
  - ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
  - กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานไม้
  - การเรียนการสอนแท็บเล็ต ของนักเรียนชั้นประถมต้น
  - โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนญี่ปุ่น
  - กิจกรรม "เราคือหลักชัย" งานสภานักเรียนและงานปกครอง
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี่ 4 พบเพื่อนชานเมือง (โรงเรียนวัดบางเดื่อ)
  - สาธิตจูเนียร์นิวส์
   
มาตรฐานที่ ๗
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
  **ดูทีู่ห้องวิชาการ**
  **ดูที่ห้องงานวิจัย**
  **ดูที่ห้องวัดและประเมินผล**
  **ดูที่ห้องผลิตสื่อ และโสตทัศนูปกรณ์**
  **ดูที่ห้องคอมพิวเตอร์**
  **ดููที่ห้องศูนย์ประสบการณ์ทางภาษา**
  **ดููที่ห้องห้องสมุด**
  **ดููที่ห้องห้องฉันทะ**
  **ห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู**
  **ห้องพิพิธภัณฑ์พืช**
  - ฯลฯ
   
มาตรฐานที่ ๘
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
  - แผนปฏิบัติงานประจำปี
  - ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
  - ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
  - รายงานประจำปี
  - สัมภาษณ์ / สังเกต
  - วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ
  - ผลการทำงานของคณะผู้บริหาร
  - กิจกรรมบูรณาการโครงการ 5 ส
  - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และรับผลการเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  - มุทิตาจิตสาธิตสาุมัคคี (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
  - โรงเรียนต่างๆ่เยี่ยมชมการเรียนการสอน
   
มาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  - การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
  - กิจกรรมทอดผ้าป่ามุทิตาจิตสามัคคี เพื่อการศึกษา
  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา / รายงานการประชุม
  - ฯลฯ
   
มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
  - กิจกรรมของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
**ดูจากเว็บไซต์ของโรงเรียน ในแต่ละเดือน**
  **http://prathom.swu.ac.th**
   
มาตรฐานที่ ๑๑

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
   

  - ดูจากภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
   
มาตรฐานที่ ๑๒
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
  * ดูจากเว็บไซต์ ห้องงานประกันคุณภาพ **
  http://prathom.swu.ac.th/satit/ensure/ensure01.html
   
มาตรฐานที่ ๑๓
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  ** ดูกิจกรรมของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน**
  **http://prathom.swu.ac.th**
   
มาตรฐานที่ ๑๔
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
  **ดูกิจกรรมของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน**
  **http://prathom.swu.ac.th**
   
มาตรฐานที่ ๑๕
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
 
  **มีการจัดตั้งและปรับปรุงห้องต่างๆ อาทิ เช่น**
  - ห้องฉันทศึกษา
  - ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์
  - ห้องปฏิบัติการ Sound lab
  - ห้องคอมพิวเตอร์
  - ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
   
 
     
   
[ ]
หน้าหลัก