รายละเอียดข่าวย้อนหลัง...  
             
    พฤษภาคม 2560    
    29-30 พ.ค. 60   - ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
    10-29 พ.ค. 60   - โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อังกฤษ (Thai-English Student Exchange Programme 2017) ["รายละเอียด"]  
    กุมภาพันธ์ 2560    
    22 ก.พ. 60   - นักเรียนชั้น ป.6 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ รร.บ้านดงวิทยาคารและ รร.วัดท่าด่าน ["รายละเอียด"]  
    15 ก.พ. 60   - การประกวดคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ["รายละเอียด"]  
    14 ก.พ. 60   - กิจกรรม 5ส. ["รายละเอียด"]  
    09 ก.พ. 60   - การประชุมสภานักเรียน ["รายละเอียด"]  
    06 ก.พ. 60   - ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบบัตรประจำตัวสารวัตรนักเรียน ["รายละเอียด"]  
    มกราคม 2560    
    27 ม.ค. 60   - กลุ่มประธานนักเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียน ["รายละเอียด"]  
    14 ม.ค. 60   - การแสดงโขนเด็ก ชุด "ไม่ยกรบ" ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ["รายละเอียด"]  
     
 รายละเอียดข่าวย้อนหลัง...  
ประจำปีการศึกษา 2559  
ประจำปีการศึกษา 2558  
ประจำปีการศึกษา 2557  
ประจำปีการศึกษา 2556  
ประจำปีการศึกษา 2555  
ประจำปีการศึกษา 2554  
   
[ ]
หน้าหลัก