โครงการบริการวิชาการ "สาธิต ประถม โมเดล" ให้แก่โรงเรียนสวัสดีวิทยา

โครงการบริการวิชาการ "สาธิต ประถม โมเดล" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาการคำนวณ และทักษะการคิดเลขเร็ว ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโรงเรียนสาธิต ให้แก่โรงเรียนสวัสดีวิทยา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี และศูนย์การเรียนรู้ STEAM ชั้น 7 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567