การอบรมพัฒนาสื่อและเทคนิคการเขียนงานวิจัย สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การอบรมพัฒนาสื่อและเทคนิคการเขียนงานวิจัย สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูั ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรวมใจสาธิต 40 ปี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567