พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567