งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี

อาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปีณ ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566