มหกรรมสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว

ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการมหกรรมสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารยร์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566