สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมืองเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมืองเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566