การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566