ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนเข้าร่วมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566