รายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2566

รายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566