คณะผู้บริหารแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะผู้บริหารโรงเรียนวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565