ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการครั้งที่ 8

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานและแถลงข่าวการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการครั้งที่ 8 " จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันดิจิทัล " satit innovation and creativity for Education 4.0 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศอีก 21 สถาบัน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565