มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เยี่ยมชมโรงเรียน

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566