การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565