ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565