ตรวจสุขภาพอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการ ประจำปี 2565

ตรวจสุขภาพอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565