นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 กิจกรรม Day Camp

นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 กิจกรรม Day Camp ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566