นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษานอกห้องเรียนบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

นักเรียนระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษานอกห้องเรียนบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 - 16 และ 20 ธันวาคม 2565