กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ป.5 - ป.6 เข้าร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565