การตรวจ ATK ให้กับบุคลากรโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 64 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ บริษัท V Healthcare & Wellness โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ เข้าตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร จำนวน 402 คน พร้อมใบรับรองผลตรวจจาก LAB ตามมาตรฐาน ISO และได้การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจ พบว่า มีผลตรวจเป็น ลบ ร้อยละ100 (บุคลากรทุกท่านไม่พบเชื้อโควิด -19 )