ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564