โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์

อ.พิชญานิน ศิริหล้า อ.ณัฐพงษ์ บางท่าไม้ และ อ.พิมพ์ผกา ศิริหล้า ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 4 จำนวน 800 คน เมื่อวันที่ 21-22 และ 28-29 สิงหาคม 2564