การอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการสอนในชั้นเรียนออนไลน์ ( LiveWorkSheets)

การอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการสอนในชั้นเรียนออนไลน์ ( LiveWorkSheets)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564