การอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดประเมินในชั้นเรียนออนไลน์ (LiveWorkSheets)

การอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดประเมินในชั้นเรียนออนไลน์ (LiveWorkSheets) โดยทีมวิทยากร งานบริการสื่อเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2564