โครงการเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์COVID 19 ทางโรงเรียนประถมโคซุกายะ โรงเรียนประถมโอโนะ ณ เมืองโทโกนาเมะ ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกันทําโครงการเขียนจดหมายส่งถึงกันเพื่อให้นักเรียนทั้งสองประเทศได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม โดยดําเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม2563 - กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนญี่ปุ่น
Kosugaya Elementary School :https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310116
Ono Elementary School :https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310110