โครงการรู้จัก เข้าใจ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โครงการรู้จัก เข้าใจ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเชิญ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์สิริผล มาให้คำบรรยาย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563