โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ( ธงชัย ธมฺมธโช ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์