ผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 2

ผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563