การประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต

การประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563