งานเลี้ยงอำลานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563

งานเลี้ยงอำลานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563