การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563