ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1

ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 พบอาจารย์ประจำชั้น รับใบแจ้งคะแนนสะสม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2563