ตรวจดัชนีมวลกายบุคลากรในโรงเรียน

ตรวจดัชนีมวลกายบุคลากรในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563