หมวดวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมการใช้ Z Space

หมวดวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมการใช้ Z Space เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563