อบรมการใช้งาน Application การจัดสร้างสื่อการสอนใน IPad ให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

อบรมการใช้งาน Application การจัดสร้างสื่อการสอนใน IPad ให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เมื่อวันที่ 05 - 06 สิงหาคม 2563