ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563