พิธีอำลา...อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีอำลา...อาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564