พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564