งานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ60 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

งานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564