การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2563