ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563