อำลานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2562

เลี้ยงอำลานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562