การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนับผลคะแนนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนับผลคะแนนการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562